Wy sće tu: Wo našej wosadźe / Stawizny

Stawizny wosady a cyrkwje

1429
z toho časa je hižo cyrkwička w Ralbicach spomnjena
1651
nasta cyrkej z dwěmomaj wěžomaj
1752
započatk twara noweje wosadneje farskeje cyrkwje na kromje Ralbic za hižo poměrnje wulku delansku wosadu
1754
poswjećenje noweje wosadneje cyrkwje - do wosady słušeja: Ralbicy, Jeńšecy, Jitk, Kamjenej p. Rakec, Komorow, Konjecy, Koslow, Łazk, Niža Wjes, Nowa Smjerdźaca, Nowa Wjes, Nowoslicy, Rakecy, Róžant, Sernjany, Smjerdźaca, Šešow, Šunow, Tradow, Trupin
1853
nowe pišćele w cyrkwi za 300 toler
1890
cyrkej bu wonkownje ponowjena
1894
cyrkwinska wěža so powyši
1903
nowy dźensniši farski dom bu natwarjeny
1906
nowy, wulki wołtar a pobočnej wołtarkaj stajichu so do cyrkwje
27.04.1945
cyrkej so přez wojowanja na kóncu II. swětoweje wójny wupali
1945–1948
zaso-natwar cyrkwje a poswjećenje tuteje přez biskopa dr. Pětra Legge na česć swjateje Katyrny
19721973
přetwar něhdyšeje hródźe a chlěwa na wosadnicu „Radlubin“
19761978
nutřkownje a wonkownje so cyrkej dospołnje wobnowi, wołtarnišćo bu wotpowědnje liturgiskim změnam II. Vatikanskeho koncila přetwarjene
19911992
nutřkowne a wonkowne wobnowjenje cyrkwje
1996
nowotwar kapałki w Rakecach
20002001
wobnowjenje a přetwar farskeho domu
2003
renowacija cyrkwje